Śmierć osoby poszkodowanej w wypadku

Śmierć osoby poszkodowanej w wypadku
Jedna sekunda może dzielić życie od śmierci.

Roszczenia, jakie przysługują z tytułu śmierci w wypadku osoby najbliższej to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • jednorazowe odszkodowanie
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • renta po śmierci osoby bliskiej tzw. renta alimentacyjna
 • renta rodzinna

Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej osoby
Zadośćuczynienie jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego. Osobami uprawnionymi do zadośćuczynienia są nie tylko osoby, który łączy więź krwi, lecz również osoby, które ze zmarłym łączył faktyczny stopień zażyłości oraz bliskość osobista czy gospodarcza.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje roszczenie o stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Osobami najbliższymi są rodzice, rodzeństwo, dzieci oraz macocha, ojczym oraz przyrodnie rodzeństwo. Czynniki brane pod uwagę przy ocenie pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych:

 • stan zdrowia
 • wiek
 • stopień zaradności życiowej
 • warunki wychowawcze, warunki bytowe
 • stosunki majątkowe
 • perspektywy na dalsze życie
 • pozycję zawodową i społeczną zmarłego
 • stosunki domowe
 • sprawowaną opiekę nad osobami najbliższymi

Odszkodowanie jest wypłacane każdej uprawnionej osobie oddzielnie.

Zwrot kosztów pogrzebu
Odszkodowanie jest wypłacane za faktycznie poniesione koszty pogrzebu i pochówku poszkodowanego i wypłacane są uprawnionemu, który te koszty poniósł.

Renta po śmierci osoby bliskiej tzw. renta alimentacyjna
Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany zmarł, osoby względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny mogą domagać się renty od sprawcy wypadku (wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie domowym). Prawo do renty przysługuje dzieciom, małżonkowi i krewnym w linii prostej. Uprawnione do roszczenia rentowego są także dzieci poczęte za życia zmarłego, lecz urodzone po jego śmierci. Inne osoby bliskie – dalsi krewni, dzieci rodzeństwa, powinowaci, wychowankowie itd. są uprawnione do renty po zmarłym, jeżeli zmarły dostarczał im dobrowolnie i stale środków do utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego. Dzieci mogą również otrzymać rentę po śmierci rodzica, który nie pracował zawodowo, lecz partycypował w utrzymaniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci i zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb.
Okres wypłaty renty uzależniony jest od długotrwałości obowiązku alimentacyjnego, ciążącego na zmarłym poszkodowanym, bierze się także potencjalny okres usamodzielnienia się dzieci zmarłego (ok. 24 rok życia). Wysokość renty powinna być dostosowana do potrzeb uprawnionego oraz mieścić się w granicach zarobkowych i majątkowych zmarłego, przy czym bierze się pod uwagę zarobki i inne dochody, jakie zmarły mógł uzyskać, a nie rzeczywiście osiągane.

Renta rodzinna
Renta rodzinna przysługuje z ZUS uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.