Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W kontekście spraw odszkodowawczych warto wiedzieć czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia.

  • Odszkodowanie ma charakter materialny, jego celem jest naprawienie szkody, która powstała w wyniku wypadku. W przypadku szkód na osobie celem odszkodowania jest pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem np.: wydatków na leki, konsultacje lekarskie, rehabilitację, dojazdy, zwrot utraconych zarobków w związku z czasową niezdolnością do pracy. Pamiętaj, gdy doszło do wypadku i szkody na osobie należy gromadzić dokumenty, faktury, rachunki dokumentujące poniesione koszty.
  • Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym pokrywającym straty o charakterze niematerialnym. W przypadku szkód osobowych zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym za ból, cierpienie fizyczne i psychiczne związane z zaistniała szkodą, w tym także utratą osoby bliskiej.
    Bliscy poszkodowanego, zmarłego w wypadku mogą domagać się zadośćuczynienia od momenty wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 3 sierpnia 2008 roku, art. 446 § 4 kc. Warto pamiętać, że jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła na skutek deliktu (czynu niedozwolonego), a wypadek miał miejsce przed 3 sierpnia 2008 r., bliscy mogą ubiegać się o zadośćuczynienie.